Trong các phiên thảo luận về các văn kiện Đại hội XI, đã có nhiều kiến nghị, đề xuất cho Đảng trên từng lĩnh vực cụ thể như: văn hóa, đối ngoại, phát triển kinh tế tri thức….