PN - Từ ngày 5/7/2011, Nghị định 34/2011/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, sẽ áp dụng 10 hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ quản lý và công chức không có chức vụ.