(GD&TĐ) - Năm học 2010- 2011, giáo dục trung học đánh dấu những nỗ lực và chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Điều đó được thể hiện cụ thể trên kết quả của những nhiệm vụ năm học đã triển khai như: Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành; Củng cố và phát triển hệ thống trường học; Thực hiện kế hoạch giáo dục; Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung học; Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; Thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Tăng cường công tác quản lý...