Trường hợp hòa giải không thành (có biên bản), bạn có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi công ty có trụ sở, hoặc kiện thẳng ra tòa án mà không nhất thiết phải hòa giải tại cơ sở.