Qua hai năm triển khai thí điếm xây dựng mô hình Làng văn hóa cộng đồng tại xã Hưng Xá, Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên; xã Chi Khê, Bồng Khê, huyện Con Cuông và 2 xã Thịnh Sơn, Lưu Sơn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của các cấp chính quyền cũng như người dân ở các xã điểm. Phong trào ra đời đã tiếp cận toàn diện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.