ND - Trong những năm qua, nhiều mô hình khuyến nông đã được tổ chức thành công tại các địa phương, góp phần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống của người dân nông thôn.