TP - Khả năng đặc biệt của một số nhà ngoại cảm, điển hình là ông Nguyễn Văn Liên đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ.