Mặc dù là thiết bị phổ biến trong mọi gia đình, nhưng nhiều người lại không hiểu hết các cơ chế hoạt động của chúng như tại sao lại lâu đông hay lúc hoạt động lúc lại dừng…