Hơn 3 năm bị chế ảnh, Phạm Minh Phú đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và hệ lụy từ phong trào này gây ra cho cuộc sống của mình.