ND - Hiện nay, các kim loại được sử dụng cho ngành sản xuất điện tử được đánh giá là có nhiều chất có độc tính cao. Ngoài các thành phần hữu cơ polyme, các kim loại nặng, kim loại bán dẫn còn có các chất As, Se, Sb, Hg... Do đó, chất thải rắn của ngành điện tử được cho là một trong số những chất thải nguy hại cho môi trường sinh thái và đời sống con người.