QĐND - Ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có một cựu chiến binh hơn hai mươi năm qua cần mẫn sưu tầm, tuyển chọn được hơn 5.000 mẩu chuyện và hàng nghìn tấm ảnh tư liệu quý về Bác Hồ.