Đang đắc ý với sáng kiến lãng mạn là kê giường hai mẹ con sao cho có thể nhìn thấy nhau, Lê Khanh chưng hửng khi con gái kêu lên: “Ối giời ơi, sợ thế hả mẹ, thế con lúc nào cũng bị kiểm soát à?”.