(Petrotimes) - Người khám bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) phải chờ đợi lâu hơn chữa theo dịch vụ; điều trị nội trú kém, có khi phải nằm 2-3 bệnh nhân một giường... khiến nhiều người dần dà quay lưng với BHYT. Đó là thực tế đang diễn ra tại các bệnh viện với thẻ BHYT.