Người đàn bà này chỉ nặng vẻn vẹn có 17 kg, bà được gắn cho 'nhãn hiệu' là cái tăm xỉa răng.