Đánh nhau, bỏ nhà đi 'bụi', chống đối cha mẹ... trường IVS đón nhận tất cả những 'cá tính' đó.