Cảm giác ban đầu thấy ghê ghê nhưng sau, tôi lại rất thích.