ND - Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương (Viện Chăn nuôi) cho biết, đã nghiên cứu, chọn, tạo thành công bốn dòng gà lông mầu hướng thịt cho năng suất, chất lượng cao, gồm: Dòng trống TP4, lông mầu nâu cánh gián, khối lượng cơ thể 56 ngày tuổi đạt 2,2 đến 2,3 kg; Dòng mái TP1, lông mầu vàng nâu nhạt xám tro, cườm cổ, năng suất trứng đạt 175 đến 178 quả/mái/năm; Dòng mái TP2, lông mầu vàng xám tro, cườm cổ, năng suất trứng đạt 170 đến 172 quả/mái/năm; Dòng mái TP3, lông mầu nâu xám tro, cườm cổ, năng suất trứng đạt 179 đến 183 quả/mái/năm.