– 3 năm thực hiện Kết luận số 156-KL/TWĐTN ngày 15/01/2009 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX) về một số giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” đã cho thấy Cuộc vận động được triển khai rộng khắp, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc và mang đậm tính nhân văn.