Trong hai ngày 27 và 28/8/2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2013, thảo luận và quyết nghị những vấn đề về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.