- Theo Luật BHXH, người lao động được nghỉ để khám thai 5 lần, những ngày nghỉ này có chấm công và trừ lương không. Chúng tôi là giáo viên, nếu nghỉ phải điều người dạy thay, vì thế lãnh đạo yêu cầu chúng tôi phải bị trừ lương, chuyển qua BHXH tính tiền, nhưng thông thường đi khám thai chỉ ghi vào sổ khám thai mà không có giấy tờ gì khác, vậy làm sao chúng tôi phải xuất trình với cơ quan, không lẽ phải trình cả cuốn sổ? (Câu hỏi của bạn Đỗ Ái Hằng, Cam Lâm, Khánh Hòa, doaihang@...).