Đầu năm 2008, tôi nghỉ hưu, sau đó, tôi được một đơn vị mời làm việc và ký hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng. Khi hết hạn, tôi lại ký tiếp hợp đồng 6 tháng và tính đến nay tôi đã ký được 4 hợp đồng. Đầu năm 2010, tôi xin nghỉ việc thì đơn vị không chịu giải quyết trợ cấp thôi việc. Việc ký hợp đồng mỗi đợt 6 tháng và không trả trợ cấp thôi việc như thế có đúng không?