Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.