TTO - Đắc nhân tâm là bản dịch từ cuốn sách How to win friends and influence people của tác giả Dale Carnegie. Ở Việt Nam, tác phẩm How to win friends and influence people của Dale Carnegie đã có hơn 50 năm gắn bó cùng bạn đọc Việt Nam qua bản dịch Đắc nhân tâm của học giả Nguyễn Hiến Lê và đã giúp nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam thành công trong cuộc sống.