TTO - Trang web việc làm trực tuyến Careerbliss.com đã đưa ra bảng xếp hạng 20 công việc hạnh phúc nhất nước Mỹ, dựa trên phân tích hơn 100.400 ý kiến phản hồi của nhân viên từ tháng 2-2011 đến tháng 1-2012.