Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2010.