Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để chăm sóc tốt hơn thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.