() - Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết.