Một trong ba vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) xác định là: "kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên...”. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân (CNCN) sẽ là nguồn gốc quan trọng nhất để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.