KTĐT - Tại hội nghị triển khai học tập Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XI) và chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã nhấn mạnh mục đích của đợt học tập là tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động cho cán bộ chủ chốt từ thành phố tới cơ sở.