Một số người nổi tiếng đề ra kế hoạch cho văn bia của bản thân trước khi qua đời, một số văn bia khác là sáng kiến của người thân, bạn bè hay người hâm mộ, người đời sau.