Vài chục năm trước, khi các đô thị được quy hoạch, mở mang và dân số tăng lên, nhiều khu tập thể cao 4 - 5 tầng được Nhà nước xây dựng để cấp cho các gia đình có nhu cầu, đủ tiêu chuẩn. Nhìn chung, sinh hoạt ở các khu tập thể được tổ chức nền nếp, quy củ.