Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần nhận thức và làm tốt ba nội dung sau đây góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.