ND - Nghiên cứu các văn kiện của BCH T.Ư Đảng (khóa X) trình Đại hội lần thứ XI của Đảng, tôi nhận thấy trước mắt là cái đích đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại sẽ có nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn giai đoạn trước đây.