(Tạp chí Tài chính Điện tử số 95 ngày 15/5/2011) - Năm 2010 kinh tế thế giới cơ bản đã vượt qua khủng hoảng nhưng lại đặt hồi chuông cảnh báo về tình trạng vay nợ không an toàn ở một số nước trên thế giới, đặc biệt là vấn đề nợ của Hy Lạp và Ailen. Trong nước, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi và yêu cầu phát triển kinh tế đòi hỏi nhu cầu vốn cao, Việt Nam đã thực hiện chính sách vay nợ tích cực trong thời gian qua gây ra những quan ngại về tình hình nợ công.