Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, đầu tư và thực hiện như một chiến lược. 10 năm qua, từ thực tiễn công tác DS-KHHGĐ, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó, nâng cao chất lượng tuyên truyền là một bài học quý bởi nó vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại hiệu quả cao.