Cần nâng cao chất lượng giáo viên dạy nghề hơn nữa. Ảnh: Internet