TTXVN- Ngày 15-9, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị công tác Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND các tỉnh Tây Nguyên và sáu tỉnh giáp với Tây Nguyên là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Phước.