ND - Ngày 17 và 18-3, tại thành phố Huế, Ban điều hành Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Bộ Y tế), tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dự án năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010.