ND- Công tác dân vận của Đảng nói chung, công tác dân vận của chính quyền nói riêng, luôn được Đảng và Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.