QĐND - Ngày 2-4, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã có Văn bản số 687/HD-TH hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân về việc tổ chức nghiên cứu, sinh hoạt và triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Theo đó, văn bản của Cục Tuyên huấn xác định hai chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp và học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên" trong Quân đội nhân dân Việt Nam.