(Dân Việt) - Do tình hình thu ngân sách năm 2012 rất khó khăn và tiếp tục khó trong năm tới, căn cứ vào khả năng cân đối NSNN nên Chính phủ không bố trí nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương theo lộ trình vào 2013.