- Kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1556/QĐ-TTg.