Năm nay, quý ông được trời ưu đãi, có phước lành hưởng lộc trong việc làm.