Tay vợt người TBN cho rằng anh chưa đạt thể lực tốt nhất.