TTO - * Công ty tôi có trường hợp xin nghỉ việc không hưởng lương 1 tháng và có trường hợp xin nghỉ không hưởng lương 12 ngày/tháng. Tổng số ngày làm việc của công ty tôi tối đa là 23 ngày/tháng.