Tổng thống Ai Cập M.Mơ-xi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Pa-nét-ta ở Thủ đô Cai-rô.