Dù khái niệm "Prompt Global Strike" được đưa ra như vũ khí tiêu diệt căn cứ khủng bố, nhưng có thể chương trình này được phát triển để đối phó với Trung Quốc.