(aFamily)- Trong cuộc sống, họ sẽ có nhiều thuận lợi hơn vì mồm miệng đỡ chân tay như các cụ ta đã từng bảo.