Liệu rằng có đúng hay không khi mực, như một vật thiêng được sùng bái, nó kén bút, chuộng cái này coi rẻ cái kia?