(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư được phép tạm ứng cho nhà thầu tối đa 50% giá trị của hợp đồng.